tham khao them tien do xay dung Wyndham Ha Long

https://www.scribd.com/document/434103580/265797%C4%90%E1%BB%ABng-ph%E1%BA%A1m-sai-l%E1%BA%A7m-khi-tri%E1%BB%83n-khai-Wyndham-Ha-Long-VNREP

Ramada by Wyndham Hạ Long Bay View là dự án được đầu tư do Công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng một đơn vị tạo đáng tin cậy trên sàn bất động sản. Đơn vị điều phối và vận hành của dự án là Ramada by Wyndham.