0
تحصیل در خارج از کشور

با تور اروپا و تور ترکیبی اروپا سفری به دل تاریخ و قاره سر سبز اروپا خواهیم داشت، و از کشور های زیبای اروپایی دیدن خواهیم کرد. اکثر مقامات جمهوری اسلامی اما دلیل این افزایش قیمت را «شوک

Comments